Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Typ av torn med en upphängningsanordning för kyrkklockor. I landslagen fastslogs att sockenborna var skyldiga att delta i uppförandet och underhållet av kyrkobyggnad och vad som hörde därtill. År 1672 fastslogs att också inhysingar och backstugusittare var skyldiga att delta. Samma princip gällde ännu 1944 när grunderna för vissa kyrkliga avgifter fastslogs. Församlingsmedlemmarna skulle ansvara för byggande och underhåll av klockstapel enligt samma principer som gällde för prästerskapets avlöning.

Finsk beskrivning

kellotorni, kellotapuli

Kirkonkelloille tarkoitettu erillinen torni. Maanlaissa säädettiin, että kaikki pitäjän asukkaat olivat velvoitettuja osallistumaan kirkollisten rakennusten rakentamiseen ja ylläpitoon. 1672 myös alivuokralaiset ja mäkitupalaiset velvoivettiin tähän.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 748.

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. II. Ursprungliga författningar , 29.12.1944/1035.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska kellokastari, kellotapuli