Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Efter 1643 av lantmätare upprättad geografisk karta över ett härad med uppgifter om rågränser, topografi och infrastruktur (såsom kyrkor och andra offentliga byggnader, broar, vägar och kvarnar).

Finsk beskrivning

kihlakuntakartta

Källor

Eschricht, Susanna , Tulquarnar och Beckequarnar i Marks Härad: En metodstudie och diskussion om kvarnnäringens kulturhistoriska arv. (D-uppsats) , Stockholm: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet 2006 , 29.

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, utkomne åren 1836–1852 , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , (1725): § 25: 28.

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 87–89.

Lundberg Ehnström, Gunilla , Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning , 2 2003 , 10–11.

Modée, Reinhold Gustaf , Utdrag ur alla ifrån 1718 års slut till 1794 års slut utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer som Riksens Styrsel samt Inwärtes Hushållning och Författningar i gemen, jämwäl ock Stockholms stad i synnerhet angå I–X 1742–1829 , V (1752): 3393.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

sockenkarta

Se vidare