Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Permanent rådgivande organ i arbetarskydd, vilket lydde under Socialministeriet och verkade i nära samarbete med yrkesöverinspektören. Arbetsrådet bestod av minst åtta medlemmar som utsågs av statsrådet för tre år i sänder. Statsrådet utsåg Arbetsrådets ordförande.

Finsk beskrivning

Työneuvosto

Työsuojelusta vastaava pysyvä neuvoa-antava elin, joka kuului sosiaaliministeriön alaisuuteen.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1947, 1950, 1951.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1946: 609: 1009–1010 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1946: nr 608: § 1–2, 9: 1007–1008 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1946: nr 757: 1299 .

Andra språk

Dåtida finska Työneuvosto