Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1809 avdelning vid Regeringskonseljens, senare senatens, ekonomiedepartement. Ecklesiastikexpeditionen leddes av en senator med biträde av en referendariesekreterare. Övriga tjänstemän var protokollsekreterare och kanslist. Ecklesiastikexpeditionen hade i uppgift att handlägga alla ärenden rörande statskyrkan och dess institutioner, andra religiösa samfunds yttre angelägenheter, från 1841 också skolväsendet och från 1869 ämbets- och tjänstetillsättningarna, prästvalen och prästernas avlöning. Expeditionen ansvarade också för anslagen till vetenskaper och konst samt handläggningen av de ärenden (dispenser och nådevedermälen) som domkapitlen hänsköt till senaten för att föredras för kejsaren. Under Ecklesiastikexpeditionen lydde domkapitlen och ecklesiastikstaten, Överstyrelsen för skolväsendet, skolstaten, folkskollärarseminarierna och folkskolorna, fram till 1888 även Finlands statsarkiv. Ecklesiastikexpeditionen bytte den 8 november 1917 namn till Kyrko- och undervisningsexpeditionen, senare Kyrko- och undervisningsministeriet.

Finsk beskrivning

Senaatin kirkollisasiain toimituskunta

Vuodesta 1809 lähtien toiminut hallituskonseljin, sittemmin senaatin, talousosasto. OSasto vastasi valtionkirkkoon, uskonnollisiin yhteisöihin sekä osin myös koululaitokseen liittyvistä asioista.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1877: 67.

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 , 283.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 45, 122–124.