Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på Ekonomiedepartementet och Justitiedepartementets gemensamma sammanträde som verkade som senatens högsta beslutande organ 1812 –1869, 1870–1902 och 1915–1918 med befogenheter att föredra och behandla ärenden som kejsaren hade hänskjutit till senaten för behandling eller förklaring av gällande lag. Mellan 1902 och 1914 låg den högsta beslutanderätten hos Justitiedepartementet respektive Ekonomiedepartementet inom varderas berörda ansvarsområde. Plenum sammankallades av kejsaren eller generalguvernören. Det bestod av generalguvernören (ordförande), senatorerna, prokuratorn och allmänna referendariesekreteraren. Vid sidan av det gemensamma plenumet kunde senaten med ett mera begränsat antal senatorer samlas till senatens mindre plenum.

Finsk beskrivning

senaatin yhteinen täysistunto

Senaatin talous- ja oikeusosaston yhteisistä istunnoista käytetty nimitys. Istunto oli samalla senaatin korkein päättävä elin vuosina 1812 –1869, 1870–1902 ja 1915–1918, jolloin sillä oli oikeus esitellä ja käsitellä asioita, jotka keisari oli luovuttanut senaatille käsiteltäviksi tai selvitettäviksi lain näkökulmasta.

Källor

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 15.

Ståhlberg, K. J. , Suomen hallinto-oikeus. Yleinen osa 1913 , 61–62.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 47–52.