Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Prokuratorns biträde och ställföreträdare i Prokuratorsexpeditionen 1809–1919. Tjänsten som biträde blev ordinarie 1861 och benämndes prokuratorsadjoint. Med prokuratorssubstitut avsågs därefter endast prokuratorns vikarie, med rang i sjätte rangklassen. Tjänsten avskaffades när prokuratorn ersattes med justitiekansler.

Finsk beskrivning

prokuraattorin sijainen

Prokuraattorin apulainen ja sijainen prokuraattoritoimituskunnassa 1809–1919.

Källor

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 34.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 278.

Spåre, G. A. , Biografiska anteckningar om kejserliga regeringskonseljens eller senatens för Finland ordförande och ledamöter, samt embets- och tjenstemän under åren 1809–1877 , Andra och tillökta upplagan, utgifven efter författarens död 1878 , 245.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 179.

Andra språk

Dåtida finska prokuraattorin apulainen (1809–1861); prokuraattorin sijainen (1861–1919)