Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ordinarie eller extra ordinarie stadstjänsteman som besökte och kontrollerade att varje gård följde sundhetsinstruktionerna vid fara för eller under en farsot. För att förebygga farsoter övervakade han även till exempel latriner, överbefolkade slumområden, stillastående vattensamlingar och hygienen hos matvaruhandlarna. Sundhetstillsyningsmannen verkade under sundhetsinspektorns och stadsläkarens översyn.

Finsk beskrivning

terveysvalvoja*

Vakinainen tai ylimääräinen kaupungin virkamies, joka teki tarkastuskäyntejä taloihin ja pihoihin ja valvoi terveysviranomaisten määräysten talokohtaista noudattamista kulkutaudin uhatessa tai jo levitessä.

Källor

Nygård, Henry , Bara ett ringa obehag? Avfall och renhållning i de finländska städernas profylaktiska strategier 1830–1930 , Åbo: Åbo Akademis förlag 2004 , 215.

Andra språk

Inga termer på andra språk