Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stadstjänsteman med uppgift att förebygga farsoter och tillsammans med stadsläkaren övervaka och åtgärda spridningen av smittsamma sjukdomar som fått fäste i staden. Sundhetsinspektören verkade i anslutning till hälsovårdsnämnden och kunde sammankalla den vid behov. Han kunde med tilläggsanslag av magistraten biträdas av extra sundhetstillsyningsmän.

Finsk beskrivning

terveystarkastaja

Kaupungin virkamies, jonka tehtävänä oli ehkäistä kulkutauteja sekä yhdessä kaupunginlääkärin kanssa vastata toimenpiteistä tarrtuvan taudin levitessä kaupunkiin.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 433.

Nygård, Henry , Bara ett ringa obehag? Avfall och renhållning i de finländska städernas profylaktiska strategier 1830–1930 , Åbo: Åbo Akademis förlag 2004 , 214–215.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

sundhetsinspektor