Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommitté som 1862 tillsattes av senaten för att ge förslag till allmän hälsovårdsstadga. Den utredde hur städerna kunde främja folkhälsan genom bättre vattenförsörjning, stadsbyggnad, fabrikshygien, avfallshantering, renhållningsväsende och avträdessystem. Kommittén utarbetade en förordning om fosfor i tändstickor som antogs 1865. En nytillsatt kommittés arbete utmynnade 1875 i en förordning om behandling av venerisk smitta och ett förslag till sundhetslagstiftning i Finland.

Finsk beskrivning

Suomen terveyspoliisikomitea

Senaatin vuonna 1862 asettama komitea, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus yleiseksi terveydenhoitosäännöksi. Se selvitti, miten kaupungit voisivat edistää kansanterveyttä paremman vesihuollon, kaupunkirakentamisen, tehdashygienian, jätteiden käsittelyn, puhtaanapitolaitoksen sekä viemärijärjestelmän avulla.

Källor

Nygård, Henry , Bara ett ringa obehag? Avfall och renhållning i de finländska städernas profylaktiska strategier 1830–1930 , Åbo: Åbo Akademis förlag 2004 , 61, 66, 125, 129-132.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 342 (sundhetspolis).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1862–1874 (1875)

Synonymer

Hälsopoliskommittén