Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ordinarie rättsmedel för sökande av ändring i en domstols eller förvaltningsmyndighets avgörande som inte gällde själva huvudfrågan (domen), utan förfarandet. Motsats: vad eller revision. Begreppet används också om den handling med vilken dylik ändring söks, ofta kallad besvärsinlaga, besvärsskrift. Ändring kunde sökas i högsta besvärsinstans hos Kgl. Maj:t, respektive Justitiedepartementet, i Gamla Finland hos Dirigerande senaten.

Finsk beskrivning

valitus

Tuomioistuimen tai viranomaisen päätökseen muutosta haluavalle taattu oikeus vaatia muutosta päätökseen.

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Engelhardt, Nikolai Henrik , Die Beschreibung des Russisch Käyserlichen Gouvernements von Wiburg (1767) , 8 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1973 , 83.

Hernberg, Alarik , Rättshandbok , Helsingfors: Schildts 1922 , 508–509.

Inger, Göran , Svensk rättshistoria , Lund: Liber Läromedel 1980 , 119.

Lagus, Robert , Det Gamla Finlands rättsliga förhållanden vid reunionen 1811. Juridiskt Album, Första serien III 1862 , 170–172.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 44.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , VI (1914): 880 . http://runeberg.org/tieto/

Tuomioistuinsanasto, Domstolsordlista, Glossary of Court terms, Glossar der Gerichtsterminologie, Vocabulaire de la justice. Toim. Kaisa Kuhmonen , Helsinki: Oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Edita 2001 , 146.

Andra språk

Tyska Beschwerde
Dåtida finska valitus, kaipuu (domvilla)
Ryska žaloba, čelobitnja

Synonymer

besvärsskrift