Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsverk, grundat 1811, som verkade under senatens kansliexpedition. Intendentskontorets uppgift var att under ledning av intendenten över allmänna byggnaderna övervaka planeringen av de allmänna och kyrkliga byggnaderna. Intendentskontoret övervakade också uppförandet och reparationerna av statliga byggnader. År 1865 ändrades namnet till Överstyrelsen för allmänna byggnader.

Finsk beskrivning

Intendentinkonttori

Vuonna 1811 perustettu senaatin kansliatoimituskunnan alainen virasto, joka vastasi julkisten rakennusten ylläpidosta ja suunnittelusta. Sittemmin nimi muutettiin vuonna 1865 Yleisten rakennusten rakennushallitukseksi.

Källor

Ekberg, Henrik (hred.) , Uppslagsverket Finland I–V , Esbo, Helsingfors: Schildts Förlags Ab 2003–2007 , I.

Halila, Aimo (et al.) , Suomen rakennushallinto 1811-1961 , Helsinki: Rakennushallitus 1967 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Savolainen, Raimo , Ämbetsverksinstitutionen i Finland. I: Makt och byråkrati i Finland 1908–1998. Red. Jorma Selovuori , Helsingfors: Edita: Statsrådets kansli 1999 , 111.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 170.

Andra språk

Dåtida finska intendenttivirasto

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1811–1865

Synonymer

Intendentskontoret för allmänna byggnader
intendentsämbetet
intendenturkontor