Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Chefsstyrt centralt ämbetsverk som bildades 1865 då Intendentskontoret ombildades till en överstyrelse. Överstyrelsen för allmänna byggnaderna ansvarade för all statlig byggnation, de officiella byggnader som inte var underställda något annat ämbetsverk och övervakningen av länsbyggnadskontoren. Överstyrelsen lydde under senatens kansliexpedition, senare Civilexpeditionen fram till 1918 och därefter under Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena. Överstyrelsen för allmänna byggnaderna leddes av en överdirektör biträdd av en överarkitekt, förste arkitekter, andre arkitekter, tredje arkitekter och en arkitekt för medicinalverkets byggnader. Dessutom fanns sekreterare, kamrer, kanslist och extra arkitekter å stat. Överstyrelsen för allmänna arbetena ombildades 1936 till Byggnadsstyrelsen.

Finsk beskrivning

Yleisten rakennusten ylihallitus

Johtajan johtama keskusvirasto, joka perustettiin vuonna 1865, kun intedentinkonttori muutettiin ylihallitukseksi. Yleisten rakennusten ylihallitus vastasi julkisesta rakennuskannasta, sikäli kun julkiset rakennukset eivät kuuluneet jonkun muun viraston alaisuuteen.

Källor

Ekberg, Henrik (hred.) , Uppslagsverket Finland I–V , Esbo, Helsingfors: Schildts Förlags Ab 2003–2007 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1900 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1865: nr 36: 1-4 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1884 (resereglemente): nr 16: 9.