Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fond instiftad av senaten 1898 för medel som skulle användas till att skaffa odlings- och bostadslägenheter åt den del av befolkningen som inte ägde jord. Fondens medel hade inskaffats genom insamling enligt ett kejserligt reskript 1892 och en kungörelse 1896. Tillgångarna lånades ut till landskommuner, lantbrukssällskap och andra jordinköpsandelslag som bildade kassor för att finansiera inköp av jordbrukslägenheter eller bevilja lån till obesuttna. Den obesuttna befolkningens lånefond instiftades i anslutning till Statskontoret. Åren 1906–1915 förvaltades den av inspektören över de ur statsmedel utgivna lånen för den obesuttna befolkningen, därefter av kolonisationsinspektören fram till 1917, då ansvaret tillkom Kolonisationsstyrelsen. År 1920 överfördes fonden till den nyinstiftade Kolonisationsfonden.

Finsk beskrivning

tilattoman väestön lainarahasto (sittemmin Asutushallitus)

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 , 1931 Asutusrahasto.

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 374.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 410.

Savolainen, Raimo , Suosikkisenattorit. Venäjän keisarin suosio suomalaisten senattorien menestyksen perustana 1809– 1892 , 14 1994 , 321.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 105 (fond).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1920: 134: 422 .

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 32–33.