Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman som skötte salpetersjuderiinspektionen. Inspektorn kunde även av Krigskollegium utses till chef för ett salpetersjuderi. Uppgifterna övertogs senare av en salpetersjuderiverkmästare.

Finsk beskrivning

salpietarinkeittämöntarkastaja

Sapietarinkeittämöitä tarkastanut virkamies, jonka sotakollegio saattoi nimittää myös keittämön johtajaksi. Myöhemmin keittämön johtamisesta vastasi salpietarinkeittämön laitosmestari.

Källor

Modée, Reinhold Gustaf , Utdrag ur alla ifrån 1718 års slut till 1794 års slut utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer som Riksens Styrsel samt Inwärtes Hushållning och Författningar i gemen, jämwäl ock Stockholms stad i synnerhet angå I–X 1742–1829 , I: 415..

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/