Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officer som i egenskap av medlem i en officerskår representerade ett regemente vid riksdag, boställssyn och lantmäteriförrättning på militiehemman samt agerade som regementets rättsombud. Befattningen infördes under 1700-talet och stadgades närmare under svenska tiden 1807 och under autonoma tiden 1821.

Finsk beskrivning

rykmentinvaltuutettu*

Rykmentin edustajana valtiopäivillä, virka-asuntokatselmuksissa ja maanmittauksissa toiminut upseeri.

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , I (1864): I: § 323: p. 34: 241.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/