Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Slut- eller förhandsgranskning av löneförmån, särskilt om fast egendom innan den av- eller tillträddes: boställe, åker, äng. Även vid syneförrättning avhända, frånkänna någon något.

Finsk beskrivning

tehdä loppu- tai alkutarkastus (tai käyttöönottotarkastus)

Liittyy palkkaetuuksien, erityisesti maaomaisuuden, tarkastamiseen tai toimikohtaisten etuuksien eväämiseen.

Källor

Dahlgren, F.A. , Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde , Lund: Gleerups 1914–1916 . http://runeberg.org/ovanliga/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 11.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska toimittaa tulo-/ loppukatselmus, lopullisesti katselmoida, loppu- / tulotarkastus