Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift för befrielse från rotering vid Österbottens regemente. Avgiften uppbars av de rotar som var större än 1 ½ jordeboksmantal. Avgiften, som uppbars för det överskridande mantalet, infördes 1804. Efter 1810 gick avkastningen till Allmänna militiekassan. Fram till 1830 uppbars avgiften av regementsskrivarna, därefter av kronofogdarna.

Finsk beskrivning

ruotuvapautusmaksu

Maksu niille, jotka oli vapautettu ruotujärjestelmästä Pohjanmaan rykmentissä. Sitä perittiin ruotutiloilta, jotka olivat suurempia kuin 1½ maakirjamanttaalia. 1804 astui voimaan maksu, jota perittiin myös ylimenevältä manttaalilta. Vuoden 1810 maksu suoritettiin Yleiselle sotilaskassalle ja vuodesta 1830 maksun perivät rykmentinkirjurit, sittemmin kruunuvoudit.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 718.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 108.

Andra språk

Inga termer på andra språk