Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Årligt sammanskott av samtliga kyrkoherdar i landet till bildandet av en ständig kassa för inrättandet av prästeståndets arkiv i anslutning till riksdagshuset. Arkivmedlen fastställdes på synodalmötet 1759 och på lantdagen i Borgå 1809. De uppbars under svenska tiden redan från och med 1756, under autonoma tiden från och med 1812, ifrån vart tionde mantal av kyrkoherdarna på landsbygden och som en viss summa av kyrkoherdarna i städerna.

Finsk beskrivning

arkistovarat (pappissääty)*

kirkkoherroilta kerätyt rahat pappissäädyn arkiston perustamiseksi valtiopäivien yhteyteen.

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): IV: § 1732–1738: 1015–1017 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1700-tal
1800-tal

1756–1809
1812–?

Synonymer

archivimedel