Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrkoskatt i form av tiondedelen av all avkastning från jorden och ladugården. En tredjedel gick till sockenprästen, resten delades lika mellan kyrkan, biskopen, fattighus och hospital samt deras kaniker. Efter 1527 bibehöll kyrkoherdarna sin tredjedel av tionden (den så kallade tertialen), medan resten tillföll (i Finland från 1602) kronan under benämningen konungs- eller kronotionde. Undantagna var frälsesäterier, efter 1638 även därtill hörande rå- och rörshemman, prästgårdar och präststommar (gamla kaplans- och klockarboställen som tidigare hört till det andliga frälset), kungsgårdar, krono- och skattesäterier indelta till boställen eller rusthåll samt prebendehemman. Tionde uttogs inte i Karelen eller Viborgs län 1714/23?–1828. Tiondet avskaffades definitivt 1924.

Finsk beskrivning

kymmenykset

Kirkollinen vero, jota maksettiin kymmenysosana maan ja karjan tuotosta. Kolmannesosa meni pitäjän papille, loput jaettiin tasan kirkon, piispan, köyhäintalon ja hospitaalin ja niiden kaniikkien kesken. Vuodesta 1527 lähtien kirkkoherrat saivat kolmanneksensa (tertiaalin), mutta loput kymmenyksistä lankesivat kruunulle (Suomessa vuodesta 1602 lähtien) nimellä kuninkaan- tai kruununkymmenykset. Vapautettuja veroista olivat vain rälssisäterit sekä vuodesta 1638 lähtien niihin kuuluvat rajatilat, pappilat sekä papilliset kantatilat eli vanhat kappalaisten ja lukkarien tilat, jotka olivat aiemmin kuuluneet hengelliseen rälssiin, kuninkaantilat, kruunu- ja verosäterit, jotka oli jaotettu virkatalojen tai ratsutilojen alaisuuteen sekä kirkolliset virka-asunnot. nKymmenyksiä ei kannettu Karjalassa vuosina 1713–1828. Kymmenysvero poistettiin lopullisesti vuonna 1924.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 413, 556–558, 725.

Erä-Esko, Ensio , Beskattningsrätt och skattskyldighet för kyrkan i Finland(Diss.) , 195 , Helsingfors: Svenska handelshögskolan 2009 , 37. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10227/353/195-978-952-232-028-5.pdf?sequence=2

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .