Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Delning av hemman i två eller flera delar genom arvskifte, försäljning eller donation. Före 1400-talet saknades regler för hemmansklyvning i Sverige. Enligt Strängnäs stadga 1437 fick en skattebonde inte köpa mer jord än vad han själv kunde bruka och som han själv var besutten på. Kristian I:s plakat om skattegodsens vidmakthållande 1459, Kalmar recess 1474 och 1483 avsåg att förhindra sådant skattebortfall som berodde på att hemmansdelarna blev så små att de inte kunde bära sina pålagor. Besuttna hemman fick därför inte förminskas.

Finsk beskrivning

tilan jakaminen

Tilan jakaminen kahteen tai useampaan osaa perinnönjaon, myynnin tai lahjoituksen takia. Ruotsissa ei ollut säännöksiä tilojen jakamisesta ennen 1400-lukua. Strängnäsin säädöksen mukaan verotilallinen ei saanut ostaa enemmän maata kuin hän pystyi itse käyttämään. 1400-luvulla säädettiin useampia säädöksiä siitä, että tilan jakaminen ei saanut poistaa tai olennaisesti vähentää tilojen veronmaksukykyä.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 893.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 438ff.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .