Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbete i staden som omtalades tidigast omkring 1300. Kämnärerna var två till antalet och skulle enligt stadslagen sköta förvaltningen av stadens medel och tillsammans med stadsskrivaren redovisa för fogden och borgmästarna varvid stadsskrivaren förde räkenskaperna. Kämnären hade en viss exekutiv myndighet eftersom han tillsammans med fogden och stadsskrivaren skulle sköta uppbörden av skatter och sakören. Ursprungligen var kämnären inte medlem i stadens råd. Under senmedeltiden blev han dock automatiskt medlem i rådet åtminstone i Stockholm och Arboga.

Finsk beskrivning

kämneri, kaupungin veronkantaja

Kaupunkien hallinnossa ollut virka, josta varhaisimmat maininnat vuoden 1300 tienoilta. Kamreereja oli kaksi ja heidän tehtävänään oli hoitaa kaupungin hallintoa siihen käytössä olevien varojen mukaisesti ja tehdä kaupunginkirjurin kanssa viranhoidostaan selvitys voudille ja pormestarille.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , X: 66f.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Latin camerarius
Dåtida finska kemneri, kemnerioikeuden jäsen