Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftligt utlåtande över en medicinsk undersökning av ett lik. Avsikten var att fastställa att den avlidne inte var skendöd och att undersöka huruvida dödsorsaken var en följd av ett brott mot liv. Enligt kyrkolagen 1686 skulle man alltid utreda tvivelaktiga dödsorsaker innan den döda fick begravas. Undersökningen skulle från 1752 utföras av provinsialläkare, stadsläkare eller Akademiens medicine professor, i undantagsfall av fältskären. År 1833 uppmanades de som utförde en rättslig likbesiktning att inte enbart granska de skadade organen och kroppsdelarna utan också fastställa de andra livnödvändiga organens skick. Dessutom skulle utlåtandena avfattas så att domstolarna utgående från dem skulle kunna dra riktiga slutsatser. Likbesiktningsattesten ersattes 1841 med en obduktionsattest.

Finsk beskrivning

ruumiintarkastustodistus

Kirjallinen selostus kuolleen ruumiin lääketieteellisestä tutkinnasta. Tarkoituksena oli selvittää, ettei kyse ollut valekuolleesta tai rikoksen uhrina kuolleesta. Vuoden 1686 kirkkolain mukaisesti tuli kaikki epäselvät kuolemantapaukset tutkia ennen hautausta. Sen korvasi vuonna 1841 ruumiinavausodistus.

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): IV: § 678–680: 565–566.

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 , 223f.

Andra språk

Dåtida finska ruumiinkatsastus

Synonymer

besiktningsattest
likbesiktning
liksyn