Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Sverige och i Ryssland epitet för bonde som innehade jordbrukslägenhet. Besittningsvillkoren var dock helt olika i dessa riken. I det ryska riket var bönderna i större eller mindre utsträckning bundna till hemmanet utan att äga det och utan eller med mycket begränsad flyttningsrätt, medan de besuttna bönderna i det svenska riket ägde hemmanet de brukade eller innehade det som landbönder mot erläggande av lega (arrende). De besuttna bönderna i Gamla Finland var antingen kronobönder eller donationsbönder med personlig frihet.

Finsk beskrivning

tilallinen

Ruotsissa ja Venäjällä käytetty nimitys talonpojasta, joka omisti maatilan. Ruotsissa talonpojat joko omistivat maan tai maksoivat siitä vuokraa, Venäjällä sitä vastoin talonpojat oli sidottu maaomaisuuteensa ja heillä oli vain rajallinen muutto-oikeus. Vanhan Suomen alueella tilalliset olivat joko kruununtalonpoikia tai lahjoitusmaalla asuvia talonpoikia.

Källor

Amburger, Erik , Ingermanland. Eine junge Provinz im Wirkungsbereich der Residenz und Weltstadt St. Petersburg – Leningrad 1980 , 233.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .