Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kronans ensamrätt att upprätthålla postväsende. Tidvis hade kronan också rätt att granska försändelsernas innehåll. Postregal infördes delvis 1636 och blev fullständigt 1686. Sedermera kallades det postmonopol. Inkomsterna av postväsendet utgjorde del av de årliga statsinkomsterna. År 1835 fick postverket också monopol på försändelserna utomlands. I mitten av 1800-talet sköttes posttransporter av privata postentreprenörer i svårtillgängliga trakter och i Insjöfinland med ångbåt. År 1874 infördes ett partiellt postregal på nytt. Privat postverksamhet fick inte utan tillstånd idkas vare sig till sjöss eller till lands med privata färdmedel. Fullt postregal för brevpost återinfördes 1877. Formellt kunde privata entreprenörer ansöka om tillstånd för postföring, men sådana beviljades inte.

Finsk beskrivning

kruunun postimonopoli, postiregaali

Kruunun yksinoikeus pitää yllä postilaitosta ja - ajoittain - myös tutkia lähetysten sisältö. Valtion postilaitos perustettiin 1636 ja siitä tuli postimonopoli vuonna 1686. Tärkeä osa valtion vuosittaisia tuloja. 1835 monoppoli myös ulkomaille lähteviin lähetyksiin.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 439.

Jutikkala, Eino , Suomen postilaitoksen historia 1638–1938. Ruotsin vallan aika I 1938 , 15–16.

Martikainen, Ilkka , Postin ja sen asiakkaan välisen oikeussuhteen sekä postin vahingonkorvausvelvollisuuden kehityksestä 1636–2001 (Pro gradu) , Tampere: Tampereen yliopisto, Julkisoikeuden laitos 2001 , 42–43. http://tampub.uta.fi/handle/10024/89160

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , (postimonopoli).

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 . http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Latin ius regis
Dåtida finska postiregaali, postimonopoli,yksinoikeus postinkuljetukseen

Synonymer

postmonopol