Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person förordnad av magistrat, ordningsrätt eller länsstyrelse att förrätta växel- och checklåneprotester, bevittna underskrifter, bestyrka översättningar och avskrifter, bekräfta innehållet i vissa handlingar och övervaka utlottningen av obligationer, sedermera lotteridragningar av diverse slag. Notarius publicus omtalas redan på 1600-talet i svenska städer, men verksamheten reglerades först genom växelstadgan 1748. Tjänsteinnehavaren skulle vara jurist till utbildningen.

Finsk beskrivning

julkinen notaari

Maistraatin, oikeuden tai lääninhallituksen nimittämä henkilö hoitamaan vekseli- ja sekkilainavalituksia, todistamaan allekirjoituksia, vahvistamaan käännöksiä ja jäljennöksiä, vahvistamaan tiettyjen asiakirjojen sisältö, valvomaan obligaatioiden jakoa sekä myöhemmin myös erilaisia arvontoja.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 603.

Handledning till judiciella arkiv , 2 , Malmö: Malmö stadsarkiv 1991 , 29.

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 161 (Stockholm).

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1867–1868.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , III: 692 (notaari).