Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan 1600-talet en bisyssla för vissa statliga tjänstemän eller en tjänstebeteckning för den jurist som förde talan mot brottslingar i allmän domstol. Sedan autonomin är ”åklagare” en titel för en jurist inom statsförvaltningen som vid allmän domstol yrkar på straff för brott enligt lagens stadganden. Ursprungligen var åklagaruppdraget en bisyssla vid allmän domstol i första instans för statlig tjänsteman som å samhällets vägnar förde talan mot brottslingar. Beroende på målet och domstolen fungerade även exempelvis lands- eller stadsfiskalen, länsmannen eller krono-, bro- eller expeditionsfogden som åklagare eller ”aktor”. Åklagaren fick en andel av böterna som ersättning.

Finsk beskrivning

syyttäjä

1600-luvulta lähtien olemassa ollut sivutoimi eräille valtion virkamiehille, jotka nostivat syytteen ensimmäisen oikeusasteen käsittelyssä. Tällaisena saattoivat toimia muun muassa läänin- tai kaupunginviskaali, laamanni sekä kruunun- tai siltavouti. He saivat palkkionsa osuutena sakoista. Syyttäjä on myös virkanimike juristille, jonka tehtävänä oli ajaa rikossyytettä tuomioistuimessa. Autonomian ajasta lähtien syyttäjä on ollut virkanimike valtionhallinnossa työskentelevälle juristille, jonka tehtävänä on yleistuomioistuimissa vaatia lainmukaista rangaistusta lakia rikkoneille.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 225.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 633.

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenskt lagspråk i Finland. Särskilt kap. 12 Finsk-svensk ordlista: 271–400 , Helsingfors: Statsrådets kansli 2010 , 352. http://www.finlex.fi/data/normit/35799-Svenskt_lagsprak_i_Finland2010.pdf

Tuomioistuinsanasto, Domstolsordlista, Glossary of Court terms, Glossar der Gerichtsterminologie, Vocabulaire de la justice. Toim. Kaisa Kuhmonen , Helsinki: Oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Edita 2001 , 88.