Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av tullförvaltare förd räkenskapsbok vid sjötullskammare, i vilken man antecknade uppgifter om skeppare och fartyg, ankomstdag, tullklareringens ordningsnummer och persedlarnas art, hur de var förpackade (till exempel bal, packe, kista) och sigillerade samt vem som ägde godset. Vid packhus med packhusinspektor användes från 1839 ytterligare packhusjournal.

Finsk beskrivning

tullipäiväkirja

Meritullin perintää varten laadittu asiakirja, jonka laativat tarkastaja ja tullinhoitaja yhdessä ja jonka molemmat allekirjoittivat. Päiväkirjaan merkittiin tiedot kapteeneista ja aluksista, saapumisajankohdista, tulliselvityksen järjestysnumerosta sekä tullattavat parseleista ja niiden laadusta, leimoista sekä omistajista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 656.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .