Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Reglemente eller instruktion som efter 1544 organiserade den centrala förvaltningen av landets finanser i (Räkne- eller Räkninge-)kammaren, efter 1618 i Kammarkollegium som till 1650-talet vanligen kallades riksens räknekammare.

Finsk beskrivning

kamarijärjestys

Ohjesääntö tai ohjeistus, jonka mukaan vuoden 1544 jälkeen järjestettiin maan keskustaloushallinto laskukamarissa, vuoden 1618 jälkeen Kamarikollegiossa, jota vuoteen 1650 asti kutsuttiin valtion laskukamariksi.

Källor

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 102.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .