Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Periodisk prestation (in natura, arbete eller penningar) som innehavaren (landbo eller arrendator) av en jordegendom var skyldig att fullgöra till ägaren. Den gick till vissa (civila, militära eller kyrkliga) ämbetsmäns löner eller till allmännyttiga ändamål (till exempel hospital, arbetshus) enligt ett fastslaget indelningssystem. De indelta räntor som gick till militie- och landstaten eller rusthåll uppbars av kronofogden.

Finsk beskrivning

jaotusvero*, palkkaverojärjestelmän mukainen vero

Luonnontuotteina, työnä tai rahana määritelty kausiluonteinen velvoite, jonka maatilan haltija oli velvollinen suorittamaan maan omistalle jaettavaksi palkkana virkamiehille tai muihin yleishyödyllisiin tarkoituksiin, kuten sairaaloiden tai työlaitosten ylläpitoon ennelta määritellyn jaotusjärjestelmän mukaisesti.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 108, 116.

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 255.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , II: 18 (jaotusjärjestelmä).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 160 (indelt).