Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Val av klockare till moderförsamling eller domkyrkoförsamling. Kyrkolagen 1686 saknade stadganden om valsättet, annat än att kyrkoherden och kyrkostämman valde klockare. Kyrkolagen 1869 fastslog samma valsätt för klockare som för kyrkoherdar, vilket betydde en provdag, en frågodag och en valdag. Kyrkoherdens röst utgjorde 25 procent av rösterna. Valet underställdes domkapitlet, som utfärdade tjänstefullmakten. Efter 1869 placerades en eller högst tre i förslagsrum. Förslaget kungjordes därefter från predikstolen. Ifall inget besvär mot förslaget inkom inom trettio dagar, utlyste kyrkorherden en provdag för varje kandidat. Efter provdagen hölls ännu en frågodag med dem som hade placerats i förslagsrum, varefter valet förrättades av kyrkostämman.

Finsk beskrivning

lukkarinvaalit

Seurakunnan tai tuomioseurakunnan lukkarin valitseminen vaaleilla. Vuoden 1686 kirkkolaissa ei ollut muita säädöksiä vaalitavasta, kuin että kirkkoherra ja kirkonkokous valitsevat lukkarin. Vuoden 1869 kirkkolaissa vaalitavaksi määriteltiin sama kuin kirkkoherroille, mikä tarkoitti yhtä koepäivää, yhtä kuulustelupäivää sekä yhtä vaalipäivää. Kirkkoherran ääni oli 25 prosenttia kokonaisäänimäärästä.

Källor

Kyrko-Lagen af 1686 och Kongl. Förordningen, huru med Rättegång i Dom-Kapitlen förhållas skall, af den 11 Februari 1687, samt Författningar, som dem upplysa, förklara, ändra eller tillöka; så ock i särskilda mål utfärdade Kongl. Bref, Resolutioner eller Utslag, som tjena till upplysning om rätta förståndet af Kyrko-Lagen och förordningen om Rättegång i Dom-Kapitlen; På Konungens befallning utgifna , Upsala: Tryckt hos Heffler och Rebell 1845 , (1845): kap. 24: § 31:520.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1869 (kyrkolag): nr 30: § 270–281: 71–74.