Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över importvaror som skulle förtullas genast när fartyget anlöpte hamnen. Märkrullan överlämnades till tullkammaren. Den innehöll uppgifter om bl.a. fartygets namn, dräktighet, avgiftspliktiga varor, besättningens antal och fartygets senaste avgångsort. Märkrullan kompletterades med magistratens lastcertifikat (deklaration), som bevisade att lasten tillhörde en finsk undersåte.

Finsk beskrivning

lastikirja, lastiluettelo

Luettelo tuontitavaroista, jotka tuli tullata heti aluksen saavuttua satamaan. Lastikirja luovutettiin tullikamarille, Siinä kerrottiin muun muassa aluksen nimi, vetoisuus, maksuvelvoitteiset tavarat, miehistön lukumäärä sekä aluksen edellinen lähtösatama. Lastikirja täydennettiin maistraatin antamalla lastisertifikaatilla (deklaration), joka osoitti lastin kuuluvan suomalaiselle omistajalle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 650, 671, 673, 676.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Wikberg, Karin , Alla dessa tullar – en arkivguide: en vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet , 26 , Stockholm: Riksarkivet 2006 , 61, 220.