Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Befattningshavare i kronans eller en stads tjänst från och med 1600-talet, också i ett läns tjänst från 1700-talet (provins i Gamla Finland), som hade i uppdrag att sköta vissa polisiära eller fiskala uppgifter, övervaka fångar och verkställa utdömda kroppsstraff, därför stundom liktydigt med bödel, skarprättare och kallad flagellator, horepiskare m.m. Avstraffandet sänkte profossens status och gjorde beteckningen profoss liktydig med bödel, skarprättare.

Finsk beskrivning

profossi, piiskuri

Kruunun tai kaupungin toimenhaltija 1600-luvulta lähtien, Vanhan Suomen osissa myös läänin virkamies 1700-luvulta lähtien. Profossin tehtävänä oli hoitaa tiettyjä taloushallinnollisia tai poliisitehtäviä, vahtia vankeja ja panna toimeen ruumiillisia rangaistuksia, siksi nimityksellä tarkoitetaan joskus myös pyöveliä tai piiskuria. Rangaistusten toimeenpano laski ajan mittaan profossin statusta ja ajan mittaan nimitys alkoi tarkoittaa yksinomaan pyöveli ja piiskuria.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 211.

Dahlgren, F.A. , Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde , Lund: Gleerups 1914–1916 . http://runeberg.org/ovanliga/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Latin praepositus
Dåtida finska profossi, piiskuri

Synonymer

flagellator
horepiskare