Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

För domkyrkas reparation och underhåll anslagen del av kronospannmålstionden, tillföll efter 1723 också biskopsgårdar. Andelen var ursprungligen två tunnor per kyrkohärbärge, sedan 1700-talet ett fastslaget tunnantal från varje län. Domkyrkotunnorna ersattes under autonoma tiden med penningar. De forslades efter 1668 av allmogen till kyrkohärbärget eller något annat av landshövdingen utsett magasin.

Finsk beskrivning

tuomiokirkontynnyri*, tuomiokirkon osuus kruunukymmenyksistä

Tuomiokirkkojen kunnostukseen ja ylläpitoon määrätty osa kruununkymmenyksistä, alun perin kaksi tynnyriä kirkon viljavarastoa kohden, 1700-luvulta lähtien kiinteä tynnyrimäärä jokaista lääniä kohden. Maksettiin autonomisella ajalla rahassa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 983–984.

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , IV (1864): I: § 95: 152.

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 228.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia under tidehvarfvet 1521–1718. 1 ff. , Stockholm: Norstedt 1887 , III: 206.