Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förseelse i tjänsten som en tjänsteman medvetet eller omedvetet gör sig skyldig till och som inte kan leda till avsättande från tjänsten. Tjänstefel stadgades från 1680 under benämningen ämbetsfel. Motsats: tjänstebrott, ämbetsbrott. År 1680 införd term för tjänstemannabrott, i samband med att de statliga tjänsterna blev tjänsteinnehavarnas huvudsyssla och huvudsakliga försörjning såsom överskridande av tjänstebefogenheter eller underlåtenhet att verkställa tjänsteåliggande. Förutsatte klart definierade tjänsteåligganden.

Finsk beskrivning

virkavirhe

Rike, jonka virkamies tietoisesti tai tietämättään tekee virantoimituksessa, mutta josta ei seuraa virasta erottamista, kuten virkarikoksesta. Virkavirheestä on säädöksiä vuodesta1680 lähtien nimityksellä ”ämbetsfel”’.

Källor

Inga källor