Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Uraktlåtenhet att uppfylla sina tjänsteplikter eller tjänsteåligganden. Under svenska tiden användes ofta termen neglentia. Från 1889 ingår tjänsteförsummelse i det som kallas tjänstefel.

Finsk beskrivning

virkatoimen laiminlyönti

Virkavelvollisuuksien tai -tehtävien tekemättä jättäminen. Ruotsin vallan aikana käytettiin usein termiä ”neglentia”. Vuodesta 1889 lähtien luettiin virkavirheisiin kuuluvaksi.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 131, 358.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Thunander, Rudolf , Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699 , I, 49:de bandet , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag Ab 1993 , 236.

Andra språk

Dåtida finska neglentia
Dåtida finska virkatoimen laiminlyönti, viran laiminlyönti

Synonymer

försummelse i tjänsten
neglentia

Se vidare