Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftlig vädjan eller besvär till högre instans om granskning av och beslut i hela sakfrågan jämte bevis- och rättsfrågor i ett mål som hade avgjorts i lägre instans. Appeller riktades 1614–1980 till hovrätten. Termen användes huvudsakligen under svenska tiden och autonoma tiden; sedermera användes termen ändringsansökan. Allmänt brukar ”appell” dock användas enbart om vad, besvär från en lägre rättsinstans till en högre domstol (appellationsdomstol, appelldomstol).

Finsk beskrivning

vetoomus

Ylemmälle oikeusasteelle osoitettu pyyntö tai valitus, jossa anottiin alemman tuomioistuimen jo ratkaiseman asian uudelleen tutkimista ja tuomion muuttamista. Vetoomus tuli osoittaa vuosina 1614–1980 hovioikeudelle.

Källor

Marita Perssons dombokslexikon, http://www.domboksforskning.se/dombokslexikon.htm

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1750.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 1. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 26.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , VI (1914): 878–881 . http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Dåtida finska veto, valitus, täydellinen muutoksen haku