Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Försummelse från en fastighetsinnehavares sida att bygga upp förfallna hus, eller vanskötsel av byggnader. Missbyggnad skulle konstateras vid en laga granskning. I kameralt hänseende användes termen också om fastighet som innehades av en annan person än ägaren.

Finsk beskrivning

rappiotalo*, talon kunnosapidon laiminlyönti

toisen hallussa oleva kiinteistö; Termiä käytettiin, jos omistaja on laiminlynyt talon kunnossapidon tai jättänyt vanhan rakennuksen kunnostamatta. Laiminlyönti todettiin virallisen katselmuksen yhteydessä. Kameraalisessa merkityksessä termiä käytettiin myös omaisuudesta, joka oli muun kuin omistajan hallussa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 201.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 231.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska rakennusten rappio, laitos rakennus