Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tid inom vilken ansökan om ändring (vad) i en underrätts domslut i ett tvistemål skulle lämnas in till hovrätten.

Finsk beskrivning

vetoaika

Aika, jonka kuluessa hakemus alioikeuden päätöksen muuttamisesta on jätettävä hovioikeudelle.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 185.

Hernberg, Alarik , Rättshandbok , Helsingfors: Schildts 1922 , 508.

Peterson, Claes , ”En god ämbetsman är bättre än en god lag...”. Frågan om justitiekanslern som en allmogens besvärsinstans i klagomål över kronobetjänternas ämbetsutövning (1747– 1752). I: Administrasjon i Norden på 1700-tallet, s. 308– 335 , 4 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 311.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 392.