Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatteenhet vid uppbörden av jordeboksränta i de södra delarna av Kexholms län, motsvarade arviohuvud i andra delar av Kexholms län. Adern utgick i penningar, spannmål, smör, hö, humle, levande boskap samt dagsverken. En ader ansågs på 1700-talet motsvara ett mantal.

Finsk beskrivning

aatranmaa

Maakirjaveron veroyksikkö Käkisalmen läänin eteläisissä osissa, läänin muissa osissa vastaavana yksikkönä arviopää. Maksettiin rahana, voina, heinänä, humalana, karjana sekä taksvärkkeinä.

Källor

Akiander, Matthias , Om donationerne i Wiborgs län. Historisk utredning om deras uppkomst och natur samt öfriga förhållanden under ryska tiden 1864 , 3.

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 , 522.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 466–468.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 116-117.

Kuujo, Erkki , Taka-Karjalan verotus vuoteen 1710 , 52 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1959 , 56, 179.

Paaskoski, Jyrki , Vanhan Suomen lahjoitusmaat 1710–1826. (Diss.) , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1997 , 177-178.

Pushkarev, Sergei G. , Dictionary of Russian Historical Terms from the Eleventh Century to 1917 1970 , 136-137.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska aateri, aatranmaa
Ryska socha

Synonymer

atra