Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officiell benämning på lagenligt jordskifte som, under överinseende av lantmäteriväsendets styrelse och landshövdingen, slog fast gränserna mellan län, härad och socknar, byalag och samfälligheter, enstaka lägenheter, allmänningar och kronomarker. Termen användes under svenska tiden också för den lantmäteriförrättning där en bys ägor sammanslogs till en enda jordmassa och fördelades på nytt. mellan delägarna i byn. Skiftet skulle fastställas av häradsrätt. 1809–1848 vara laga skifte benämning på en slags kompromiss mellan storskifte och enskifte. Från 1848 användes termen i samband med storskifte om skiftesberedning, skifteskomplettering, skiftesreglering, skiftesjämkning och intressentskifte, från och med 1916 om nyskifte.

Finsk beskrivning

laillinen maanjako, lainvoimainen maanjako

Lainmukaisesti tejdystä maanjaosta käytetty nimitys. Jako tehtiin maanmittauslaitoksen johdon ja maaherran valvonnassa ja siinä määriteltiin läänien, kihlakuntien, pitäjien, kyläkuntien, yksittäisten tilojen, yhteismaiden sekä kruununmaiden rajat. Ruotsin vallan aikana termiä käytettiin myös jaosta, jossa kylän maat yhdistettiin uudelleenjakoa varten. Vuodesta 1848 lähtien termiä käytettiin isonjaon yhteydessä tehdyistä jaoista, vuodesta 1916 uusjakoon liittyen.

Källor

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, utkomne åren 1836–1852 , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , kap III: § 36: 160.

Haataja, Kyösti , Maanjaot ja talojärjestelmä , 37 , Porvoo: WSOY 1949 , 149.

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 573. http://runeberg.org/lantuppsl/

Lundberg Ehnström, Gunilla , Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning , 2 2003 , 18.