Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1886 allmännyttigt statsgaranterat penninginstitut i anslutning till Poststyrelsen för att främja sparsamhet och bedriva postgirorörelse. Alla postanstalter fungerade som postsparbanksbyråer. Postsparbankens medel förvaltades av Statskontoret och Postsparbanksstyrelsen. Från 1948 var Postsparbanken indelad i fyra avdelningar, Kassa- och bokföringsavdelningen, Kassakontoret, Girokontoret och Kontrollavdelningen.

Finsk beskrivning

Postisäästöpankki

Vuodesta 1886 lähtien toiminut yleishyödyllinen ja valtion takaama rahalaitos. Postisäästöpankki toimi Postihallituksen yhteydessä ja sen tarkoituksena oli kannustaa säästämiseen sekä hoitaa postisiirtoliikennettä. Kaikki postitoimistot toimivat myös postipankin toimistoina.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1951.

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 114–116.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1948: nr 260: § 1–2: 456 (lag om postsparbank) .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1948: nr 313: § 1–3: 517 (förordning om postsparbanken) .