Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från predikstolen uppläst särskilt formulär över bannlysning av person, ingick i kyrkolagen 1686.

Finsk beskrivning

pannaanjulistamiskaava*, kirkonkiroukseen julistamisen kaava

Pannaan eli kirkonkiroukseen julistaminen lausuttiin aina saarnastuolista tietyn kaavan mukaisesti. Kaava sisältyi vuoden 1686 kirkkolakiin.

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): IV: § 984–985: 675–676 .

Kyrko-Lagen af 1686 och Kongl. Förordningen, huru med Rättegång i Dom-Kapitlen förhållas skall, af den 11 Februari 1687, samt Författningar, som dem upplysa, förklara, ändra eller tillöka; så ock i särskilda mål utfärdade Kongl. Bref, Resolutioner eller Utslag, som tjena till upplysning om rätta förståndet af Kyrko-Lagen och förordningen om Rättegång i Dom-Kapitlen; På Konungens befallning utgifna , Upsala: Tryckt hos Heffler och Rebell 1845 , kap X: § 2.