Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Savolax benämning på avsides liggande, före 1664 vanligen obeskattat, jordstycke som svedjades av ett enskilt hemman eller flera hemman samfällt. Arviolandet kunde ligga inom en annan sockens rågång. Det var ett slags motsvarighet till urfjäll i andra delar av Finland. Äganderätten fastställdes efter 1664 med arviobrev, varvid jordstycket också skattlades. Begreppet försvann med storskiftet.

Finsk beskrivning

arviomaa

Savossa nimitys syrjäiselle maaalueelle, jota yksi tai useampi tila oli käyttänyt verotta kaskiviljelyyn ennen vuotta 1664. Omistussuhde vahvistettiin vuonna 1664 arviokirjeellä ja se pantiin verolle. Käsite hävisi isojaon myötä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 .

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, utkomne åren 1836–1852 , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , (1853): 222: § 2.

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, jemte Anwisning eller Sak-Register , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , 926.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/