Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Påskrift på baksidan av en växel eller prokura om vem som har uppdraget att indriva den på framsidan omnämda summan. Prokuraindossament noterades med texten ”valuta till indrivning”, ”till inkasso”, ”till prokura” eller annan därmed liktydig anteckning. Indossamentet fungerade som indrivarens legitimation.

Finsk beskrivning

prokurasiirto, valtuutussiirto, prokuraindossementti

Källor

Hernberg, Alarik , Rättshandbok , Helsingfors: Schildts 1922 , 408 (om växels prokuraindossement).

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 734.

Samling af placater, förordningar, manifester och påbud, hvilka i storfurstendömet Finland sedan 1808 års början från trycket utkommit Del I–XVII 1821–1862 , XVII (1858): 4.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/