Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bonde på donationshemman i ett donationskomplex i Gamla Finland. Donationsbonden hade i princip besittningsrätt till sitt hemman. Från 1826 till cirka 1867 användes benämningen donationslandbonde. År 1811 utfärdades bestämmelser om hur donationsböndernas avgifter skulle erläggas. År 1817 fick de flesta donationsmottagarna full äganderätt till jorden medan bönderna bibehöll dispositionsrätten. År 1826 jämställdes donationshemmanen i Viborgs och Kymmenegårds län med frälsehemman och donationsbönderna förlorade sin bördsrätt till jorden. Åren 1863 och 1867 bestämdes att staten skulle lösa in donationsgodsen och bönderna fick rätt att friköpa de hemman som de hade besittningsrätt till.

Finsk beskrivning

lahjoitustilallinen, lahjoitustalonpoika

Venäjän vallan aikana lahjoitetulla maalla tilaa hoitava talonpoika, jolla oli myös omistusoikeus tilaansa. Käytössä Vanhan Suomen alueella.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 555.

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 361.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 295.

Andra språk

Dåtida finska lahjoitustilallinen; I Gamla Finland: lahjoitusmaatalonpoika

Se vidare