Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Edsvuren bisittare i hovrätt från 1623. Hovrättsassessorn var ordinarie medlem av hovrättskollegiet, i rang under hovrättsråden fram till 1918. Efter 1918 blev hovrättsassessor tjänstebeteckning för föredragande tjänsteman, med samma rang som hovrättsfiskal. Hovrättsassessorn utsågs ursprungligen av regenten på hovrättens förslag, sedermera av hovrätten själv. I Finland fanns endast adlig eller obetitlad hovrättsassessor, i Sverige också riksråd. Tjänsten förutsatte ingen utbildning fram till att hovrättsexamen infördes 1749. Hovrättsassessorn hade närvaroplikt fram till 1910, med hot om böter vid frånvaro utan skäl.

Finsk beskrivning

hovioikeuden asessori

Vuodesta 1623 hovioikeuden vakituinen virkamies, arvoasemassa hovioikeusneuvon alapuolella. Vuodesta 1918 nimike esittelevälle virkamiehelle, vastaa hovioikeuden viskaalia.

Källor

Blomstedt, Yrjö , Kuninkaallisen majesteetin oikeus Suomessa. Teoksessa Turun hovioikeus 1623 31/10 1973 Åbo hovrätt 1973, s. 31–168 , Porvoo-Helsinki: WSOY 1973 , 80, 88–97.

Blomstedt, Yrjö , Vaasan hovioikeus 1776–1976. 200-vuotishistorian pääpiirteitä. Teoksessa Vaasan hovioikeus 1776–1976. Kirjoituksia ja kuvia 200-vuotistaipaleelta. Toim. Erkki Rintala , Vaasa: Vaasan hovioikeus 1976 , 37–38.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 602.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 150.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Thunander, Rudolf , Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699 , I, 49:de bandet , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag Ab 1993 , 34, 219.