Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrklig administrativ myndighet och domstol för den evangelisk-lutherska kyrkan i de provinser som erövrats av Ryssland på 1700-talet. Under stora ofreden inrättades från och med mitten av 1710-talet av de ryska ockupationsmyndigheterna tre konsistorier, i Åbo, Viborg och Borgå, som organ för kyrkostyrelsen i Finland. Av dessa indrogs dock det sistnämnda snart men återupprättades 1718 under benämningen konsistorialrätt. Från 1720 fanns ett evangelisk-lutherskt konsistorium för östra Finland i Viborg, vilket efter freden i Nystad 1721 fortsatte sin verksamhet i Gamla Finland och vars ställning fastställdes officiellt 1725. Detta konsistorium fungerade som domkapitel, men dess sammansättning skilde sig från de svenska domkapitlens. För Kymmenegårds provins och konsistoriedistrikt inrättades 1744 ett motsvarande konsistorium i Fredrikshamn. Som ordförande fungerade kyrkoherdarna i sätesstäderna, och dessa hade domprosts rang. Ledamöter var kyrkoherdarna och skolmästarna i de närliggande församlingarna. Konsistoriet i Viborg lydde fram till 1921 under överkommendanten i Viborg, sedan 1721–1735 under Heliga synoden. Åren 1735–1783 lydde konsistorierna under Justitiekollegiet för livländska, estländska och finländska ärenden, under ståthållarskapsperioden 1784–1797 under civiltribunalet i Viborg och därefter åter under Justitiekollegiet för livländska, estländska och finländska ärenden. Hos dessa institutioner kunde ändring i konsistoriernas domslut sökas. Konsistorierna i Gamla Finland drogs in 1812 och slogs ihop med Borgå stift.

Finsk beskrivning

konsistori, väliaikainen konsistori

Venäjältä valloitetuilla alueilla toiminut kirkollinen elin 1700-luvulla.

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 4: 465–467.

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 5, 12–13.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 158.

Koskull, Walter , von , Finlands rättsväsen under stora ofreden , 95:3 , Helsingfors: Finska Vetenskaps-Societeten 1952 , 116, 148, 234.

Laasonen, Pentti , Finlands kyrkohistoria. Åren 1593–1808 2 , Skellefteå: Artos 2000 , 198, 309–310.

Luukko, Armas , Vaasan historia 1, 1606–1721 , Vaasa: Vaasan kaupunki 1971 , 770-771.

Salomies, Ilmari , Suomen kirkon historia. Isonvihan kynnykseltä Ruotsin vallan loppuun III , Helsinki: Otava 1962 , 417–418.

Väänänen, Kyösti , Pappissivistys Vanhassa Suomessa (diss.) Helsingin yliopisto , 96 , Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura 1975 , 19–29.

Andra språk

Ryska konsistorija, duchovnyj sud
Tyska Konsistorium

Synonymer

intermistiskt konsistorium
provisoriskt konsistorium