Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmän benämning på den avgift som erlades i lilla tullen. Landtullen infördes 1622 och utgjorde ursprungligen 1/23 av varans värde. År 1686 höjdes den med en fjärdedel och utsträcktes till att omfatta alla varor som fördes från landsbygden till staden. Senare bestämdes landtullen till ett visst belopp per rymdmått, vikt eller stycketal. Landtullen avskaffades 1808, i Sverige 1810. Under frihetstiden var landtullen förpaktad av Generaltullarrendesocieteten. Enligt den sista tulltaxan 1777 förtullades en tunna sill till 3 skilling 2 runstycken. I städerna i Gamla Finland fanns sådana tullförvaltningar åtminstone från 1744 fram till 1780-talet.

Finsk beskrivning

maatulli

Yleisnimitys pikkutullilla maksettavalle maksulle. Maatulli otettiin käyttöön vuonna 1622 ja se oli määrältään alun perin 1/23 osaa tavaran arvosta. Maksua korotettiin neljänneksellä vuonna 1686 ja se ulotettiin kattamaan kaikki tavarat, joita tuotiin kaupunkiin maaseudulta. Myöhemmin se määriteltiin tilavuuden tai lukumäärän perusteella laskettavaksi osuudeksi tavarasta. Maatulli poistettiin Suomesta vuonna 1808.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 644.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .