Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mindre fattighus i varje socken på landsbygden, stadgat från 1624 och 1879. Fattigstugan blev från 1923 en temporär kommunal inrättning för fattiga. Den finansierades ursprungligen med den del av tionden som var avsedd för de fattigas underhåll och administrerades av församlingens tjänstemän och förtroendevalda, senare av fattigvårdsstyrelsen eller fattigvårdsnämnden. Fattigstugorna kallades tidigare helgeandshus.

Finsk beskrivning

vaivaistupa

Pieni köyhäinhoitoon erikoistunut laitos, jollainen kuului olla jokaisessa kunnassa maaseudulla vuosien 1624 ja 1879 säädösten mukaisesti. Vuodesta 1923 eteenpäin se oli lähinnä väliaikaiseen asumiseen tarkoitettu laitos köyhille. Toiminta rahoitettiin alun perin köyhäinhoitoon tarkoitetusta osuudesta kymmenysmaksuista ja siitä huolehti seurakunnan virkamiehet ja valtuutetut, myöhemmin vaivaishoitohallitus tai vaivaishoitolautakunnat.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 748.

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): § 1423: 860 1734 års lag, BB XXVI: § 1 .

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 .

Piirainen, Veikko , Vaivaishoidosta sosiaaliturvaan. Sosiaalihuollon ja sen työntekijäjärjestöjen historiaa Suomen itsenäisyyden ajalta , 4 , Hämeenlinna: Karisto 1974 , 125.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 99.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/