Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Boksamling i enskild eller offentlig miljö. Det förekommer privata, allmänt finansierade, universitets- och forskningsbibliotek. Allmänna bibliotek är tillgängliga för allmänheten och tillåter ofta boklån utan avgift. I Finland började staten stöda biblioteksväsendet från 1921 genom att inrätta en bibliotekskommission. År 1929 trädde en lag om folkbibliotek i kraft.

Finsk beskrivning

kirjasto

Yksityisessä tai julkisessa tilassa sijaitseva kirjakokoelma, joka voi olla yksityisesti tai julkisesti rahoitettu, yliopisto- tai tutkimuskirjasto. Julkiset kirjastot ovat kaikille avoimia ja sallivat ilmaisen lainauksen. Suomessa valtio ryhtyi tukemaan kirjastolaitosta vuonna 1921 perustamalla kirjastokomission. Laki kansankirjastoista astui voimaan vuonna 1929.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 796, 807.